VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA A OSTATNÉ DOKUMENTY

Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 479/2010 Z.z. - vyhľadávanie predpisov
Štatút Obce Beckov - uz.č.14/2011/c z 28.01.2011
2018
Doplnok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach - účinné od 1.1.2019
VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Beckov - účinné od 01.10.2018
2017
VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov
VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Beckov
VZN č. 3/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Beckov
2016
Doplnok č. 4 k VZN č. 3_2012 o miestnom poplatku za KO a DSO
VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia na území obce Beckov 
 VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov - účinné od 1.7.2016
Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
2015
VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci v prípade hmotnej alebo nájlej núdze
Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2012 o poplatkoch za KO a drobné SO
VZN č. 2/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
VZN č. 1/2013 o výške mesačného príspevku  na úhradu nákladov škôl v obci Beckov
VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO
VZN č. 5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN č. 4/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci BECKOV
VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN č. 2/2011  ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán  záchranných prác právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou:  map.1 , map.2
VZN č. 1/2011 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beckov 
VZN č.1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby od 1.1.2011
VZN o nakladaní s odpadmi na rok 2011
VZN č.1/2009 o odpadoch na rok 2010
Cenník nájomného a poskytnutých služieb od 1.1.2009
VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN č.2/2008 o príspevku pre školu
VZN č.4/2008 o malých zdrojoch znečisťovania obzdušia ...
VZN č.6/2008 o konverzii na euro
VZN č.1/2007 o poplatkoch za opatrovateľskú službu
Dodatok č. 1 k VZN o poplatkoch za opatrovateľskú službu
VZN č.5/2007 o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa 
Dodatok č. 1 k VZN č.5/2007 - od 1.1.2009
VZN č. 3/2004 o chove psov

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM