PROJEKTY A  ZDROJE FINANCOVANIA

ÚDRŽBA A OBNOVA HRADU

OSTATNÉ PROJEKTY V OBLASTI KULTÚRY

INVESTIČNÉ PROJEKTY A ÚDRŽBA

Rozvojové zámery Obce Beckov sú programované v súlade so schváleným dokumentom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (2005 s dodatkami )", ktorý formuluje hlavný cieľ:

Do roku 2016 vytvoriť z Beckova obec s dostatkom pracovných príležitostí, kvalitným obytným prostredím, ktorá bude zároveň centrom cestovného ruchu, pri rešpektovaní historického potenciálu a princípov trvalo udržateľného života.

Na dosiahnutie tohoto cieľa obec využíva niekoľko zdrojov:
-vlastné zdroje z rozpočtu obce
-súkromný  a mimovládny sektor
-verejné zdroje  - štátny rozpočet a fondy EU

Vlastné zdroje sú do značnej miery obmedzené výškou rozpočtu ( obec má cca 1400 obyvateľov)
Súkromný sektor vo väčšine prípadov podporuje kultúrne a športové podujatia a len v malej miere sa môže podieľať na investičných zámeroch.
Najvýznamnejším zdrojom sú verejné financie poskytované ako transfery zo štátneho rozpočtu a hlavne ako nenávratné finančné prostriedky z fondov EU.

Slovensko čerpá prostriedky z EÚ od čias prijatia ako asociovanej krajiny k Európskym spoločenstvám a kandidátskej krajiny. Od roku 2004 ako členskej krajine sa tieto možnosti značne rozšírili.

 

 

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM