ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPRÁVY OBCE BECKOV


1.1. STAROSTA OBCE        1.2. OBECNÉ ZASTUPITEľSTVO
1.3. SPOLOČNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVY 1.2.1. KOMISIE PRI OZ
1.4. HLAVNÝ KONTROLÓR  OBCE 
1.1.1. ODD. FINANČNEJ SPRÁVY 

ROZPOČET A FINANCOVANIE                             ÚČTOVNÍCTVO
PERSONALISTIKA  A MZDY
ÚČTOVNÁ SPRÁVA MAJETKU                   
POKLADŇA

1.1.2. ODD. MIEST. DANÍ A POPL.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ ZA PSA
MIESTNE POPLATKY
EXEKÚCIE 

1.1.3. ODD. MATRIKY, EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA A ADMINISTRATÍVNYCH  SLUŽIEB

MATRIKA
EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
STAVEBNÁ AGENDA
PODATEĽŇA 

1.1.4. ODD. SPRÁVY PROJEKTOV

RIADENIE PROJEKTOV 

1.1.5. PREVÁDZKOVÝ SERVIS

ÚDRŽBA A ČISTENIE MAJETKU OBCE
PRENÁJOM PRIESTOROV A ZARIADENÍ V MAJETKU OBCE

1.1.6. KOMUNÁLNY SERVIS

SOCIÁLNE SLUŽBY
SLUŽBY  SPOJENÉ S LIKVIDÁCIOU KOMUNÁLNEHO ODPADU
PREVÁDZKA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD A VÝVOZ FEKÁLIÍ
SLUŽBY SPOJENÉ SO SPRÁVOU CINTORÍNA
ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE
PREVÁDZKA MIESTNEHO ROZHLASU
BECKOVSKÉ NOVINY
PREVÁDZKA OBECNEJ KNIŽNICE
ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKCIÍ
PODPORA ČINNOSTI MIESTNYCH SPOLKOV

 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy najmä:

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM