JEDNORÁZOVÁ SOCIÁLNA DÁVKA

 

Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva 15.12.2015 poslanci OZ schválili návrh VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky uz.č.128/2015 po upravení podľa pripomienok z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 27.11.2015. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 28.7.2015 a nadobudlo účinnosť 1.1.2016.

Toto nové VZN oproti predchádzajúcemu VZN č. 2/2010 jednoznačne vymedzuje, kto môže o sociálnu pomoc žiadať. Nárok na jednorazovú sociálnu dávku v hmotnej alebo náhlej núdzi majú občania, ktorí sú preukázateľne v hmotnej núdzi. Je to v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Nárok na jednorazovú sociálnu dávku v hmotnej alebo náhlej núdzi majú vo výnimočných prípadoch aj obyvatelia obce v čase náhlej núdze, ktorí nie sú v stave hmotnej núdze (§ 3, ods. 2, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), t.j. nepoberajú dávku a príspevky v hmotnej núdzi, a zároveň ich príjem nepresahuje trojnásobok aktuálnej sumy životného minima pre jednu fyzickú dospelú osobu.    

Dávka je dobrovoľná sociálna pomoc konkrétnemu občanovi obce Beckov, ktorý je v stave hmotnej núdze a má o tom doklad – rozhodnutie z ÚPSVR. Dávka je nenárokovateľná, t.j. žiadateľ na ňu nemá právny nárok. Žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči obci. Obec ju poskytuje občanovi z časti rozpočtu vymedzenej na účel jednorazovej dávky v HN. Občan žiada o dávku písomne (žiadosť je na OcÚ, sociálne oddelenie a na web-stránke obce), k žiadosti doloží rozhodnutie ÚPSVR o tom, že sa nachádza v stave HN a ďalšie potrebné doklady.

O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce na základe odporúčania sociálnej komisie, ktorá posúdi stav hmotnej núdze žiadateľa a odporučí obecnému zastupiteľstvu rozhodnúť o poskytnutí alebo neposkytnutí sociálnej pomoci vo forme jednorazovej peňažnej dávky.

Zmena: od 1.1.2016 platí nové VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky

VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM