VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Kalendár vývozu KO -  od 1.1.2018 do 30.6.2018
Systém odpadového hospodárstva v obci Beckov - 2017
 
VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov - účinné od 1.7.2016
Legislatíva: zákon o odpadoch č. 79/2015 z. z.

 Triedenie KO

V našej obci od 7/2016 triedený zber odpadov zabezpečuje organizácia NOWAS. V obci pribudnú kontajnery – modré na papier a lepenku, žlté na plasty, zelené na sklo a červené na drobné kovy, do ktorých môžu občania ukladať vytriedený odpad.

zeleny.jpg

SKLO

Možno vkladať:
Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené.

 

Nevkladajte!
Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, auto sklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

zlty.jpg

PLASTY

Možno vkladať:
PET fľaše farebné a biele – stlačené  alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.


Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad.

 

cerveny.jpg

KOVOVÉ OBALY

Možno vkladať:
Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.

Nevkladajte!
Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

 

modry.jpg

PAPIER

Možno vkladať:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity; poskladané (!) škatule a kartóny, reklamné letáky a pod.

Nevkladajte!
Použité hygienické potreby, plienky; mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.

 Drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad

 

Vývoz KO zabezpečuje:

od spoločnosť do
Združenie obcí pre separovaný zber Kálnica  31.03.2010
01.04.2010  Technické služby Mesta Nové Mesto nad Váhom 31.12.2016
01.07.2016

NOWAS s.r.o. Bratislava, Račianska 66 - vývoz separovaného odpadu a plastov

01.01.2017 Marius Pedersen s.r.o. Trenčín

 

Vývoz smetných nádob (SN): každú nepárnu stredu - harmonogram vývozu od 1.1.2018

Obecná prevádzka

Odpad, ktorý občania potrebujú odovzdať na obecnú prevádzku, môžu tak urobiťť od jari do jesene každú sobotu od 7,30 do 12,00 hod.

 V zimnom období - bude prevádzka otvorená 30.12.2017 od 9.00 do 12,00 hod - v januári 2018 bude otvorená 20.1.2018 a vo februári 17.2.2018 od 8,00 hod do 12,00 hod. Pozri aj BN č. 6/2017, s. 2.

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM