TURISTICKÁ SEZÓNA

 

Historické pamiatky

 

 

NKP Hrad Beckov

www.hrad-beckov.sk

 

Hrady v okolí

www.3hrady.sk

 

Beckovské múzeum          

Stála expozícia dejín Beckova

V Kúrii Ambrovec ( pamiatkový objekt) otvorené od 1. mája do 15. októbra,  kontakt: 032 7777 217, Vstupné: 1,33 / 0,66 eur    http://www.muzeumtn.sk/

 

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa Pestúna a kláštor

Pamiatkové objekty - kostol otvorený na požiadanie (Kláštor-Chraitný domov Beckov 6) Kontakt : 032 7777128

 

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa

Pamiatkový objekt - gotický kostol bol postavený okolo r. 1400- prístupný v čase sv. omší

     Rímskokatolícka fara    Pamätná tabuľa Martina Medňanského

 

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 

Kaplnka prícestná so sochou - na ráscestí pri vstupe na námestie s parkom - pod hradným bralom

 

Obecný cintorín 

Hroby : Ladislav Medňanský, Karol Bórik

 

Rodný dom J.M. Hurbana 

Fara evanjelickej cirkvi a.v.

Pamätná tabuľa

 

Kostol evanjelickej cirkvi a.v.

Evanjelický kostol cirkvi augsburgského vyznania bol postavený v rokoch 1791 – 1792- prístupný počas bohoslužieb 

 

Župný dom -sirotinec

Pamiatkový objekt  ( súkromný majetok):bar, kolkáreň - prístupné denne

 

Kúria Dubnických

Pamiatkový objekt v súkromnom majetku

 

Mestské opevnenie

Torzo opevnenia-Mestské hradby sú pomerne vysoké a mohutné.Pôvodná výška je zachovaná dodnes. Sú súčasťou súkromných pozemkov v intraviláne obce a sú dobre viditeľné zo štátnej komunikácie. 

 

Historické domy na námestí č.10,13,15,16 

Námestie pod hradným bralom - pôvodné kúrie zemianskych rodín

 

Rodný dom Dionýza Štúra 

Pamätná tabuľa - súčasť náučného chodníka III

 

Socha sv. Floriána

V parku pod hradným bralom - Lipový sad - voľne prístupné

 

Súsošie sv. Trojice 

V súčasnosti v depozite

 

Židovský cintorín 

Pod hradom - voľne prístupné

     
 

Prírodné výtvory a pamiatky

 
 

Beckovské hradné bralo

Chránený prírodný výtvor ( od r. 1963)- vápencové bralo, výmera 1.75 ha,  hojný výskyt tarice skalnej (Alyssum saxatile). Chránené územie je vyhlásené na ochranu významného geomorfologického výtvoru - brala, ktoré vystupuje z plochého dna nivy Váhu nad Novým Mestom nad Váhom. Útvar vznikol pôsobením selektívnej erózie (čiže erózie rozlíšenej vzhľadom na odlišnú odolnosť hornín) Váhu, ktorý v súčasnom geologickom období (holocéne) obnažil (denudoval) a vypreparoval kryhu odolného mezozoického vápenca, ktorá bola predtým pochovaná sedimentáciou (usadením) menej odolných hornín paleogénu (starších treťohôr). Skalná kulisa brala je vysoká až 50 m. Má význam estetický, prispieva k spestreniu krajiny. Turistický význam brala spočíva v jeho neobvyklých tvaroch a v zrúcanine hradu.

 

Sychrov

Chránené nálezisko ( od r. 1984) hlaváčika jarného (Adonis vernalis)

 

Beckovské Skalice

Chránené územie (od r.2003), výmera 29,5 ha, výskyt Stipa spp., Linum hirsutum, Gentiana cruciata, Adonis vernalis. Ojedinelé zvyšky antropogénnych pasienkov a riedkolesia v Beckovskej bráne 200 m od fytogeografickej hranice. Vzácna plocha pre výskum v geovedných disciplínach. Refúgium vzácnych taxónov organizmov. Významný ekostabilný element krajiny so značnou biodiverzitou.

 

Skalka pri Beckove

Chránený prírodný výtvor ( od r. 1983)- vápencové bralo, výmera 0,39 ha. Vápencový tvrdoš vyčnievajúci 15 m nad okolím vypreparovala rieka  ( dnes Váh)na rozhraní treťohôr a štvrtohôr. Napriek nepatrnej výmere  nachádzajú na tomto „ostrove“ obklopenom ornou pôdou útočisko viaceré ohrozené i chránené rastlinné poniklec veľkokvetý- Pulsatilla grandis) a živočíšne druhy (jašterica múrová- Lacerta muralis,spevavce). Okrem zvyškov pôvodnej vegetácie boli na skalke v minulosti vysadené ovocné stromy

 

Chránené lipy

Chránený areál Lipový sad ( park pod hradným bralom o výmere 0,99 ha), Chránený strom - Lipy v Župnom sirotinci (S262) a Dve lipy (S273) na dvore základnej školy. Vek najstarších líp je okolo 150 rokov. 

 

Beckovská jaskyňa

V časti Bukovinky, bola dobrovoľnými jaskyniarmi v r. 1983 objavená Beckovská jaskyňa, dosahujúca zatiaľ dĺžku 150 m a hĺbku 70 m. Najväčší dóm (Majkov dóm) má rozmery 25x17x6 m. Po celom priestore jaskyne je prekrásna rôznofarebná krasová výzdoba. Jaskyňa je verejnosti neprístupná. 

 

Poniklecová medza, Hájnica-kóta,  Za Barancovým cípcom

Zatiaľ nechránené, ale veľmi hodnotné lokality - vzácne biotopy, na ktoré sú viazané mnohé zákonom chránené druhy flóry a fauny.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM