POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O SOCIÁLNU SLUŽBU

Fyzická osoba, ktorá potrebuje umiestniť do zariadenia sociálnych služieb alebo potrebuje poskytnúť opatrovateľskú službu, musí v prvom rade požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva obci, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt - k vyplnenej žiadosti prikladá:

a) Tlačivo: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
b) Tlačivo Lekársky nález - vyplní ošetrujúci lekár žiadateľa (napr. MUDr. Benáková) 
c) Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.

2. Sociálny posudok - vypracuje sociálna pracovníčka obce (po obdržaní žiadosti navštívi občana v jeho domácnosti za účelom posúdenia I. individuálnych predpokladov žiadateľa, t.j. jeho schopnosť a úsilie riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením, II. posúdenia rodinného prostredia a III. posúdenia spoločenského prostredia) a zabezpečí Posudok od posudzujúceho zdravotného pracovníka za účelom vypracovania Posudku o odkázanosti na sociálnu službu a vydania Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál) - žiadateľ posiela do zariadenia, ktoré mu poskytne sociálnu službu (napríklad ZpS Senior Modrová, DD Hrachovište, ZOS Moravské Lieskové, ZOS Čachtice). K rozhodnutiu prikladá: Potvrdenie ošetrujúceho lekára o aktuálnom zdravotnom stave (bezinfekčnosť); kópiu Potvrdenia o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci rok (Sociálna poisťovňa) a Čestné vyhlásenie o majetku (overený podpis na matrike).

4. Vybrané zariadenie sociálnych služieb pošle písomne odpoveď o prijatí alebo zaradení do poradovníka čakateľov na sociálnu službu.

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM