KOMPETENCIE OBCE PRE POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,  Dodatku č. 551/2010 , zákona č. 50/2012 Z.z..a zákona č. 485/2013

1. Obec je správnym orgánom v konaniach o:

a) odkázanosti na sociálnu službu  v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, odkázanosti na opatrovateľskú službu;                                                
b) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenom v bode 1);
c) odkázanosti na sociálnu službu uvedenom v bode 1) po zmene stupňa odkázanosti;
d) povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za SS alebo jej časť podľa § 73, ods.11 a 12 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách po účinnosti zákona č. 551/2010 – (ďalej len zákon); 

2. Obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 (zákon);

3. Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby: 

a) na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni;
b) v nízkoprahovom dennom centre;
c) na podporu rodiny s deťmi v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu;
d) na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodov ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov; 
e) v zariadení opatrovateľskej služby
f) v dennom stacionári; 
g) opatrovateľskej služby,
h) prepravnej služby,
i) odľahčovacej služby,
j) pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa 

4. Obec poskytuje základné sociálne poradenstvo.

5. Obec uzatvára zmluvu

4a) o poskytovaní sociálnej služby;
b) o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby;
c) o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8, ods. 8 (zákon);

6. Obec zriaďuje, zakladá a kontroluje:  

a) nocľaháreň,
b) nízkoprahové denné centrum,
c) nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,  
d) zariadenie pre seniorov, 
e) zariadenie opatrovateľskej služby a 
f) denný stacionár. 

7. Obec je povinná poskytovať finančný príspevok podľa §78a na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu.

8. Obec poskytuje podľa § 75, ods. 1 a 2; §78a  finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

 9. Obec môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 78a, ods. 8.

10.Obec kontroluje hospodárenies finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a s finančným príspevkom podľa §78a.

11. Obec kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71, ods.6 zákona č. 1 a 2.

12. Obec vedie evidenciu

a) posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby;
b) prijímateľov sociálnych služieb vo svojom obvode;

13. Obec vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.

14. Obec poskytuje štatistické údaje o poskytovaných sociálnych službách orgánom sociálnych služieb.

15. Obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. 

16. Obec môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa bodu 2 tohto zákona.

 

 

 

 

 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM